b>陽虛發熱,病證名。因陽氣虛衰而致格陽、戴陽證的真寒假熱症象。見《丹溪心法.發熱》。《醫碥》卷一:「陽虛謂腎火虛也。陽虛應寒,何以反發熱?則以虛而有寒,寒在內而格陽於外,故外熱;寒在下而戴陽於上,故上熱也。此為無根之火,乃虛焰耳。證見煩躁,欲坐卧泥水中,面赤如微酣,或兩顴淺紅,游移不定,渴欲飲水,或咽喉痛而索水置前卻不能飲,肌表雖大熱而重按之則不熱,或反覺冷,且兩足必冷,小便清白,下利清谷,脈沉細或浮數無力,按之欲散。治宜溫熱之劑,溫其中而陽內返,溫其下而火歸元。誤投寒涼立死。」參見發熱、陽浮發熱條。

陽虛發熱11738


<< 梅毒 陽虛 >>

陽虛發熱相關圖片

陽虛發熱圖片來源GOOGLE自動搜索,僅供參考。

相關疾病

陽虛發熱
陰虛發熱
癌性發熱
不明原因發熱
持續性發熱
產後發熱
惡寒發熱
腹痛,發熱及黃疸
非感染性發熱
發熱
發熱伴有皮疹
發熱伴有腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐